CNIV 2020

Despre Marin Vlada, un informatician expert în Grafica pe calculator, Inteligența artificială și tehnologii e-LearningProfessor Marin Vlada, University of Bucharest, member of CRIFST, Romanian Academy

MARIN VLADA, Universitatea din București, membru titular CRIFT (Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii), Academia Română

 • Dacă Matematica nu ar fi fost, “nimic nu ar fi fost”: nici zero şi nici fizica, chimia sau arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit (M. Vlada, 2010)
 • Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Mediile din natură sunt guvernate de limbaje. Omul a inventat calculatorul, limbajele şi ştiinţele pentru cunoaştere. Prin intermediul calculatorului se prelucrează informaţiile şi cunoştinţele. Pentru reprezentarea şi prelucrarea informaţiilor calculatorul utilizează limbajele artificiale. Acest fapt dovedeşte că limbajele au fost inventate nu numai pentru comunicarea informaţiilor, ci mai ales pentru prelucrarea informaţiilor (Marin Vlada, 2012)

Prelucrare după "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii" (M. Vlada coord.), vol 3: Computing - Apariție și dezvoltare, Editura MATRIXROM, 2020, pag. 495.

Marin Vlada s-a născut la 12 iunie 1953, în Movila Verde, jud. Constanța. A absolvit Liceul Industrial Energetic din Constanța (1968-1973), cu durată de 5 ani. După admiterea la Facultatea de Matematică a Universității din București a efectuat stagiul militar termen redus (8 luni) – în acel an, în România a început efectuarea stagiului militar, înainte de facultate și nu după absolvirea facultății.

 • A absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București (1974-1978), promoția de informatică cu un număr mare de sudenți în anul I (115). A absolvit anul V de specializare la Grupa ”Limbaje specializate” (1978-1979). În anul 1998 a susținut Teza de doctorat: "Modele pentru explorarea bazelor de cunoştinţe şi aplicaţii în inteligenţa artificială", la Facultatea de Matematică, Universitatea din București, conducător științific prof. dr. Ion Văduva.
 • La Universitatea din București, în anul 2003 a fondat proiectul de e-Learning CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual) – „Noi tehnologii în educaţie cercetare”, iar în anul 2006, proiectul internațional de e-Learning ICVL (The International Conference on Virtual Learning) – „New Technologies in Education and Research”. Aceste proiecte de educație și cercetare, cu tradiție la Universitatea din București, care se desfășoară și în prezent, au fost premiate la nivel național.
 • În anul 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri a României, lansează proiectul național ROINFO 2018-2020 "Romanian Informatics", “60 de ani de informatică românească” privind "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii" (http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019).
 • În anul 2020, în colaborare cu Ștefan Odobleja jr - fiul savantului Ștefan Odobleja, președintele Fundației "Ștefan Odobleja" - Drobeta-Turnu Severin, concepe și elaborează site-ul https://odobleja.ro/, de care se ocupă pentru completarea și actualizarea lui (ACADEMIA ROMÂNĂ ANUNȚĂ REALIZAREA SITE-ULUI “ȘTEFAN ODOBLEJA”, In memoriam: Ștefan Odobleja – https://www.crifst.ro/evenimente/eveniment_crifst_1596198210). A realizat Bibliotecă digitală cu opera lui Ștefan Odobleja, membru post-mortem al Academiei Române - http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-0

ENG - Processing after "History of Romanian informatics. Emergence, development and impact. People, institutions, concepts, theories and technologies" (M. Vlada coord.), Vol 3: Computing - Emergence and development, MATRIXROM Publishing House, 2020, p. 495.


About Marin Vlada, a Computer Scientist Expert in Computer Graphics, Artificial Intelligence and e-Learning Technologies

MOTTO:
If Mathematics had not been, "nothing would have been": neither zero nor physics, chemistry or architecture, nor the wheel and nor the computer, nor printing, nor the telephone, nor Informatics, nor Cybernetics. But in the face of all these material entities invented by man, Mathematics helps man to think all his life, to create and imagine, to love nature and his fellows, to be emotional and courageous, to be consistent and orderly, to dream and be happy (M. Vlada, 2010)

The computer: a means of forming a new vision of education, research and innovation. Natural environments are governed by languages. Man invented the computer, languages and sciences for knowledge. Information and knowledge are processed through the computer. The computer uses artificial languages to represent and process information. This fact proves that languages were invented not only for information communication, but especially for information processing (Marin Vlada, 2012)

Ph.D. MARIN VLADA, Professor

Biography

 • He graduated at the Faculty of Mathematics and Informatics in Bucharest (1974- 1978) - Master of Science degree (M.Sc.) at Faculty of Mathematics and Informatics in Bucharest (1979) - Thesis at Faculty of Mathematics and Informatics in Bucharest 1997)
 • He worked as a programmer at CINOR (Computer Center and Organization Center of Bucharest) (1979-1983)
 • He worked as a researcher/programmer at the Bucharest University Computer Center (CCUB), founded in 1962 year by acad. Gr. C. Moisil (1983-1992)
 • Professor of Computer Science at University of Bucharest (Faculty of Mathematics and Informatics, Faculty of Chemistry) (1992 - present)
 • Is a member of CRIFST (Romanian Committee of History and Philosophy of Science and Technology), Romanian Academy (2016-present)
 • He has biography included in "2000 Outstanding intellectuals of the 21st century, first ed.", Cambridge, and in the "Encyclopedia of Personalities in Romania"
 • In 2003 he founded the CNIV e-Learning project (National Conference on Virtual Learning) - "New technologies in research education"
 • In 2006 he founded the International eLearning Project (ICVL) “Technologies in Education and Research ". These education and research projects, with tradition at the University of Bucharest, which are currently being held, have been awarded at national level
 • In 2018, on the occasion of the Centenary of the Great Union of Romania, launches the national project ROINFO 2018-2020 "Romanian Informatics", "60 years of Romanian informatics" on "History of Romanian informatics. Emergence, development and impact. People, institutions, concepts, theories and technologies "(http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019).
 • In 2020, in collaboration with Ștefan Odobleja jr - the son of the scientist Ștefan Odobleja, the president of the "Ștefan Odobleja" Foundation - Drobeta-Turnu Severin, designs and elaborates the website https://odobleja.ro/, which he deals with to complete and updating it (ROMANIAN ACADEMY ANNOUNCES THE REALIZATION OF THE “ȘTEFAN ODOBLEJA” SITE, In memory of: Ștefan Odobleja - https://www.crifst.ro/evenimente/eveniment_crifst_1596198210). He created Digital Library with the work of Ștefan Odobleja, post-mortem member of the Romanian Academy - http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-0

Poziții academice

:
la Centrul de Informatică și Organizare (CINOR), programator (1979-1984), prin repartiție gunernamentală (1979); la Centrul de Calcul al Universității București (CCUB - Facultatea de Matematică, programator/programator pr. III (1984-1992); la Catedra de Matematici aplicate și Informatică, Facultatea de Chimie, lector titular (1993-2001), conferențiar (2001-2018), profesor asoc. la Facultatea de Matematică și Informatică, din 1992; cercetător științific II la Centrul de Cercetări în Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, din 2006. Din anul 2016 este membru titular CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii), Academia Română.

Domenii de interes științific

:
Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals) Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases, information and knowledge processing) Web Programming and Web Technologies (HTML, JavaScript, XML, SVG) Educational Technology and Virtual Learning (New technologies for e-Learning, e-Training, e-Skills.

Cursuri predate

:
Grafică pe calculator, Geometrie computaţională, Sisteme de prelucrări grafice, Inteligenţa artificială, Programare logică, Programare declarativă, Sisteme de operare, Arhitectura calculatoarelor, Tehnici de programare, Programare procedurală, Programarea calculatoarelor, Programare Web, Birotică şi tehnici multimedia, Metodica predării informaticii, Tehnici e-comunicare, Informatică, Analiza şi prelucrarea datelor experimentale, Tehnologii e-Learning, Medii virtuale, Statistică matematică și Informatică.

 

Fondator și coordonator

:
La Universitatea din București, în anul 2003 a fondat proiectul de e-Learning CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual) – „Noi tehnologii în educaţie cercetare”, iar în anul 2006, proiectul internațional de e-Learning ICVL (The International Conference on Virtual Learning) – „New Technologies in Education and Research”. Aceste proiecte de educație și cercetare, cu tradiție la Universitatea din București, care se desfășoară și în prezent, au fost premiate la nivel național. În anul 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri a României, lansează proiectul național ROINFO 2018-2020 "Romanian Informatics", “60 de ani de informatică românească” privind "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii" (http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019). 

Comunitatea internațională

biografia inclusă în “2000 Outstanding intellectuals of the 21st century, first ed.” (2001-2006), Cambridge și în “Enciclopedia Personalităţilor din România (2008)”.

 

Reviewer and Editor:
International Program Committee of ICAART (“International Conference on Agents and Artificial Intelligence”), from 2014, http://www.icaart.org/; Committee Member: IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems – http://www.mccsis.org/, IADIS Collaborative Technologies; Editor for Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1844-8933 , from 2006; Editor for Proceedings of the National Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D. M. Popovici), ISSN 1842-4708, from 2003; Member of the Scientific Committees of the International Scientific Conference eLSE „eLearning and Software for Education„, „Carol I” National Defense University, http://adlunap.ro (from 2005); reviewer of Korean Journal of Computation and Applied Mathematics, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers

Cărți

Cărți în Biblioteca CRIFST (Academia Romana,Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii) - https://www.crifst.ro/biblioteca/autori/marin-vlada

1. M. Vlada (coord.), Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii, vol 4: Computing - Dezvoltare și impact, Editura MATRIXROM, 2020 
2. M. Vlada (coord.), Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii, vol 3: Computing - Apariție și dezvoltare, Editura MATRIXROM, 20203. M. Vlada (coord.), Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii, vol 2: Computing - Contextul național, Editura MATRIXROM, 2019
4. M. Vlada (coord.),Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii, vol 1: Computing - Contextul internațional, Editura MATRIXROM, 2019
5. M. Vlada, Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-606-16-0940-6, 2017 (print, 395 pag.).


6. Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, print, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012
7. New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010
8. Birotică. Tehnologii multimedia, Editura Universităţii din Bucureşti, 480 pag., 2004 (ISBN 973-575-847-4)
9. Birotică şi tehnici multimedia, CD-resursă electronică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003
10. Rezolvarea problemelor cu Eureka, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatica), Curs Online, martie 2003
11. Birotică şi tehnici multimedia, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatică), Curs Online, noiembrie 2002
12. Sisteme de operare, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatică), Curs Online, noiembrie 2002
13. Informatică, Windows, Word, Excel, Internet, Editura Universităţii Bucureşti, 2001, 317 pag. (ISBN 973-575-507-6)
14. Informatică. Sisteme de calcul, Sisteme de operare, Medii de rezolvare, Mediul Internet, Editura ARS DOCENDI, 349 pag., 1999 (ISBN 973-994007-7-9)
15. Grafica pe calculator în limbajele PASCAL și C. Implementare și aplicatii, EDITURA TEHNICĂ (1992) , vol. I , Implementare, 209 pag. (în colaborare cu A. Posea, C. Constantinescu, I. Nistor), (ISBN 973-31-0406-X 973-31-0406-X)
16. Grafică pe calculator în limbajele PASCAL și C. Implementare și aplicații, EDITURA TEHNICĂ (1992), vol II, Aplicații, 249 pag. (în colaborare cu A. Posea, C. Constantinescu, I. Nistor). (ISBN 973-31-0408-6)
17. Grafică pe minicalculatoare și microcalculatoare compatibile IBM – PC. Aplicații în limbajele PASCAL și C, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUVUREȘTI (1991), 334 pag. (în colaborare cu A. Posea, C. Constantinescu, I. Nistor)
18. Grafică automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, editia a II-a revizuită (1990), 250 pag. (în colaborare cu A. Posea)
19. Grafică automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, ediția I (1988), 245 pag. (în colaborare cu A. Posea.


 

Articole ștințifice

Web of Science Indexed -ICVL 2019 - PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2019 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning - http://apps.webofknowledge.com

• M. Vlada, Proiectul ROINFO 2018-2020 „Romanian Informatics” și promovarea istoriei informaticii românești, Today Software magazine, Nr. 95, 2020, Cluj_Napoca, https://www.todaysoftmag.ro/article/3169/proiectul-roinfo-2018-2020-roma...
• Marin Vlada, De la învățarea prin memorare la învățarea prin evoluția gândirii, Tribuna Învățământului, Nr. 4-5, 25/06/2020, pag. 124
https://tribunainvatamantului.ro/de-la-invatarea-prin-memorare-la-invata...
• Marin Vlada, O istorie care trebuie cunoscută. Priorități în cibernetică, informatică și inteligența artificială, Tribuna Învățământului, Nr. 6-7, 09/08/202023, pag. 30
https://tribunainvatamantului.ro/o-istorie-care-trebuie-cunoscuta-priori...
• History of Informatics. From recursivity to the Turing universal machine and Horn clauses, In Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Sibiu, October 28 2017, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 27-43, 2017
• Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence, In Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Sibiu, October 28 2017, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 44-53, 2017
• Acad. Gheorghe Mihoc (1906-1981) – matematician, fondator de școală românescă. În Lucrările celei de-a XV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 21-27
• Matematica aplicată în studiul fenomenelor. Mișcarea corpurilor în 2D/3D. În Lucrările celei de-a XV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 36-47, 2017
• Concepte moderne și aplicații în Statistica matematică. Cercetare, eșantioane și colectarea datelor. În Lucrările celei de-a XV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 48-58, 2017
• ROMANIAN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF COURSES. SOCIETY DEVELOPMENT: VISION ON LEARNING – GRIGORE C. MOISIL, 110 YEARS AFTER BIRTH, In the 12th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education (eLSE) Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 21-22, 2016, ELEARNING VISION 2020!, VOL III Book Series: eLearning and Software for Education Pages: 578-585, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), 360-367, 2014 (cu A. Adăscăliței)
• Nonlinear models in Pharmacokinetics, In Proceedings of the 11th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Craiova, October 29 2016, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 32-42, 2016
• Noi abordări în rezolvarea problemelor – exemple. În Lucrările celei de-a XIV-a Conferință de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 29 octombrie 2016, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 49-57, 2016
• THE NEW CULTURE OF LEARNING – THINKING IS EVOLUTION OF LEARNING OVER TIME, In The 11th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 23-24, 2015, volume 1, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 360-367, 2014
• Romanian Informatics Pioneers, Leon Livovschi and Octavian Bâscă at the University of Bucharest, In Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Timișoara, October 31 2015, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 37-43, 2015
• Computers: as digital facilities for scientific research and as tools for enhanced learning in higher education, In The 10th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 24-25, 2014, volume 2, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 537-544, 2014 (cu A. Adăscăliței)
• Informatica la Universitatea din Bucureşti, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință de Națională Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 27-36, 2014
• Manuale digitale, o premieră în România – despre confuzii şi clarificări, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 37-44, 2014
• Marin Vlada, Constantin Cucoş, Adrian Adăscăliţei, Ioan Rusu, Ionuţ Nica, Utilizarea Mediilor Virtuale de Instruire în Universităţi, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință Națională de Învătământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 79-87, 2014, http://www.c3.cniv.ro
• Maple and MapleNet- integrated solutions for Web based learning in matematics, Science and Engineering, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educational, Ediția a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chițescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Văduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/ ), pag. 121-130
• Realitatea Virtuală (Virtual Reality), tehnologie moderna a informaticii aplicate, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educational, Ediția a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universității din București, 2004 (Editori: I. Chițescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Văduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 11-28 (in colaborare cu M. D. Popovici)
• Abordarea moderna a conceptului de algoritm, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățămant Virtual, Software Educational, Ediția a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universității din București, 2004 (Editori: I. Chițescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Văduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) ( http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 231-240
• Software educational-Rezolvarea problemelor cu Eureka, TEPE 2003, Simpozionul “ Tehnologii educaționale pe platforme electronice în învățământul ingineresc”, Conspress, București, 2003 (ISBN 973-6165-44-x), pag. 510-522
• E-Learning și Software educațional, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educațional, Ediția I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universității din București, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Văduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 7-9 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ )
• Gândirea algoritmica - o filosofie modernă a matematicii și informaticii, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universității din București, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Văduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 27-34 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/)
• EUREKA-rezolvitor de probleme, Gazeta de Informatică, vol. 12, nr. 7, 2002, pag. 38-39
• Algorithms for Testing Satisfiability Formulas, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821(cotata ISI), vol.15 , No 3, 2001, pag.153-163 (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html)
• OLP Models, Conferința de Informatică Teoretică și Tehnologii Informatice, Constanța 2000, Editura LEDA&Muntenia, 2000, pag. 123-127
• Investigation the Experimetal Response of a Biamperometric Detector Operating in Flow Conditions, REV. ROUM. CHIM. (cotată ISI), 1999, 44(10), pag.951-958 (în colaborare cu V. David)
• An efficient algorithm for testing propositional formulas, COMPUTERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ISSN 1335-9150 (cotata ISI), Vol. 17, No. 4, 1998, pag. 383-391. [recenzat 2000a:03062 Sh. T. Ishmukhametov]
• Rețele de calculatoare și mediul Internet, Gazeta de Informatică, vol. 10, nr. 3, 2000, pag. 29-36
• Mediul Internet. Concepție, arhitectură și funcționare, Gazeta de Informatică, vol. 10, nr. 4, 2000, pag.45-48
• MIRA - Limbaj de programare pentru grafică, Gazeta de Informatică, vol. 9, nr. 3, 1999, pag. 25-29
• Modele pentru explorarea bazelor de cunoștințe și aplicații în Inteligența artificială, Teză de doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Matematică, 1997, www.bibnat.ro/r0000055/5054861.htm
• Complexity of the Unification Algorithms, ANALELE UNIVERSITATII BUCURESTI, Special Issue, PROCEEDINGS of the Anual Meeting of the Faculty of Matematics, 28-30 nov. 1996, matematică-informatică, vol. 46, anul XLVI/1997, pag. 137-145.[ recenzat 68T15:03B35 d8Q25]
• Algorithms for Computer Graphics using OOP Techniques, ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, matematică-informatică, vol. 44,anul XLIV/1995, pag. 12-28 (în colaborare cu A. Posea)
• Poligoane stelate. Problema lui Hopf și Pannwitz, Gazeta Matematică, nr. 8/1995, pag. 339-348
• O problemă a lui K. F. Gauss rezolvată cu calculatorul, Gazeta Matematică, nr. 5/1995, pag. 206-209
• Asupra validității unor rezultate, Gazeta Matematică, nr. 2/1995, pag. 57-60
• Șirul anilor cu o proprietate comună, Gazeta Matematică, nr. 8/1994, pag. 350-352. (www.gazetamatematica.ro/ro/htm/arhive/autori/v.htm)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (I), Gazeta de Informatică, nr. 5/1994, pag. 15-24 (în colaborare cu A. Posea). (www.ginfo.ro)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (II), Gazeta de Informatică, nr. 6/1994, pag. 26-33 (în colaborare cu A. Posea)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (III), Gazeta de Informatică, nr. 9-10/1994, pag. 18-26 (în colaborare cu A. Posea)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (IV), Gazeta de Informatică, nr. 11-12/1994, pag. 27-38 (în colaborare cu A. Posea)
• Grafuri neorientate ți aplicații (I), Gazeta de Informatică, nr. 6/ 1993, pag. 11-15. (citare: H. Georgescu, Drumuri în grafuri, Gazeta de Informatică, nr. 1/1996, pag. 20-25)
• Grafuri neorientate și aplicații (II), Gazeta de Informatică, nr. 7-8/ 1993, pag. 20-27
• Grafuri neorientate și aplicații (III), Gazeta de Informatică, nr. 9/ 1993, pag. 8-15
• Grafuri neorientate și aplicații (IV), Gazeta de Informatică, nr. 11/ 1993, pag. 17-25. (citare: H. Georgescu, Drumuri în grafuri, Gazeta de Informatică, nr. 1/1996, pag. 20-25)
• Problema S32. Acoperirea convexă. În "Probleme rezolvate în limbajul Pascal“ de R. Niculescu, Gr. Albeanu, V. Domocos, Editura Tempus,București, 1992 (în colaborare cu D .M. Popovici), pag. 259-264)
• FARMACO, sistem de cercetare-proiectare asistată de calculator în domeniul farmacocineticii, Lucrările celui de-al VII-lea COLOCVIU DE INFORMATICĂ, IAȘI, (1989), pag. 400-408
• FARMACO, cercetare-proiectare în domeniul farmacocineticii, Lucrările Sesiunii științifice "SISTEME DINAMICE-aplicații în știință și tehnică", ACADEMIA ROMÂNA, Odorheiul Secuiesc (1989) (în colaborare cu D. Enăchescu)
• Pachet de programe pentru calculul rezervelor zăcămintelor fără limite naturale distincte, Lucrările Sesiunii științifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, 20-21 februarie 1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII, pag. 496 – 501
• PROLOG - limbaj de programare logică, Lucrările Sesiunii științifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, 20-21 februarie 1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII, pag. 429 – 434
• Program pentru modelarea matematică a calculului în topogeodezie, Lucrările celui de-al V-lea COLOCVIU DE INFORMATICĂ, IAȘI, (1985) , volumul III, pag. 780 – 786
• Contribuții la teoria matematică a programelor recursive, STUDII ȘI CERCETĂRI MATEMATICE, (1983), nr. 2, tomul 35, București, pag. 150 – 155 [recenzat 84m : 68025]
• Fixed points of some operators in the space of languages, REVUE ROUMAINE DE MATHEMATIQUE PURES ET APPLIQUEES (1979), nr.4, tome XXIV , București, pag. 659 – 661 [recenzat 81C : 68064 Jurgen Dassow,Magdeburg]
• Puncte fixe ale unor operatori în spațiul limbajelor, Buletinul Cercurilor știintifice studentești, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, (1978), pag. 102 – 104
• Algoritmi pentru aducerea unuui digigraf ireductibil la forma reductibila, Buletinul Cercurilor științifice studentești, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, (1978), pag.37 – 44

 

Contracte de cercetare naţionale, Contracte CEEX, Contracte internaţionale:
• 2009-20013, Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii” (ID 63671) cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin POSDRU 2007-20013 și implementat de ISJ Iași – parteneri CCD „Spiru Haret ” Iași, Siveco România și Asociația „Formare Studia” Iași: formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematică şi Ştiinţe”.
• 2009-201‏2, Proiect Multi – Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) și implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” (Departamentul ADL) (IPMA International Project Excellence Award 2013: http://ipma.ch/award-news/ipma-announces-the-pe-award-finalists-2013/).
• 2004-2008, „INTUITION” A Network Of Excellence focused on virtual reality and virtual environments applications for future workspaces”, funded by the Research Grant no. FP6-IST-NMP-1-507248-2 of the European Comission, in the Information Society Technologies Programme, under the Sixth Framework Programme – FP6, (coordinator: Institute of Communication and Computer Systems/ ICCS, Greece), partner Faculty of Mathematics and Computer Science Ovidius University of Constanta, http://www.intuition-eunetwork.net, http://www.univ-ovidius.ro/math/
• 2007-2008, DEMODEF- Research of Excellence-CEEX , National Authority for Scientific Research “Detectia şi monitorizarea deficienţelor somatice şi psiho-comportamentale la copil şi adolescent (vârsta între 10 – 18 ani)” , 106/2006 ANCS (coordinator: University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest), http://demodef.googlepages.com/
• 2006-2007 (code PR-D11-PT00-48/2005), Research of Excellence-CEEX, National Authority for Scientific Research, (Module: The promotion of participation to research European and international programs: type: Increasing institutional and research programs visibility), The promotion of scientific research concerning: OPERATOR MODELS AND APPLICATIONS, (coordinator: West University of Timişoara, http://modop.uvt.ro/).

Descriere apărută în vol. III, Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact, Editura Matrixrom, 2020, pag. 488-494

Despre Marin Vlada

REF.:
Despre Marin Vlada, http://c3.cniv.ro/?q=2020/vlada , https://ad-astra.ro/whos-who/?userid=195
https://sites.google.com/view/mvlada
Interviu despre volumele publicate „Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact” 2019-2020 (coord. Marin Vlada), http://c3.cniv.ro/?q=2020/interviu-mv
Interviu în https://muzeu.unibuc.ro/ro/interviu-cu-domnul-conf-univ-dr-marin-vlada/

Ion Ivan, Marin VLADA, informaticianul profesor și cercetător, 18 ianuarie 2019,
https://istoriainformaticii.blogspot.com/
Ion Ivan, Marin Vlada și proiectul său ROINFO, nov. 2020, http://ionivan1947.blogspot.com/2020/11/marin-vlada-si-proiectul-sau-roi...

-----------

Dr. MARIN VLADA, membru titular Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei - Academia Română
Cărti Biblioteca CRIFST - Academia Română - https://www.crifst.ro/biblioteca/autori/marin-vlada
Despre M. Vlada - https://unibuc.ro/user/marin.vlada/ , http://c3.cniv.ro/?q=2020/vlada

***** https://ad-astra.ro/whos-who/?userid=195

http://mvlada.blogspot.com/2020/03/marin-vlada-s-nascut-la-12-iunie-1953...
https://istoriainformaticii.blogspot.com/2019/01/marin-vlada-informatici...
https://sites.google.com/view/mvlada , https://www.elearning.ro/author/marin_vlada
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Marin+Vlada